Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – co to? Kiedy należy je wykonać?

Żeby uzyskać pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek. Nie może w nim zabraknąć danych pozyskanych dzięki modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Czym owo modelowanie jest? Kiedy należy je przeprowadzić i komu warto powierzyć to zadanie?

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – co to? Kiedy jest niezbędne?

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pozwala – jak sama nazwa wskazuje – określić to, jak emitowane przez przedsiębiorstwo zanieczyszczenia będą rozprzestrzeniać się w atmosferze. Uzyskane w ten sposób wyniki dołącza do wniosku o pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Pozwolenie to jest wymagane w przypadku każdej instalacji, która powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, chyba że została ona wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. jako instalacja niewymagająca pozwolenia albo znajduje się na liście instalacji wymagających jedynie zgłoszenia. Wówczas nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie, a tym samym wykonywania modelowania rozprzestrzenia się zanieczyszczeń.

Dołączane do wniosku wyniki należy przedstawić nie tylko w formie tabelarycznego zestawienia stężeń gazów lub pyłów, ale i w formie graficznej – w postaci izolinii rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Ułatwia to analizę zgromadzonych danych.

Jak przeprowadza się modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń?

Pierwszy etap modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń polega na zgromadzeniu niezbędnych danych. Żeby uzyskać rzetelne wyniki, należy zgromadzić:

  • informacje o ilości i rodzaju zanieczyszczeń,
  • informacje techniczne dotyczące procesów, w trakcie których powstają zanieczyszczenia,
  • dane o emitorach, czyli wylotach i kominach.

W następnym kroku pozyskane informacje są wprowadzane do specjalistycznego oprogramowania, które dokonuje niezbędnych obliczeń. Uzyskane wyniki mogą zostać przedstawione w różnych konfiguracjach w zależności od wymogów prawnych oraz specyfiki zanieczyszczeń. Otrzymać można np. zestawienie dotyczące emisji maksymalnych.

Następnie poszczególne wyniki przedstawia się w formie wykresów izolinii (także w formie trójwymiarowej). W zależności od konkretnej sytuacji mogą to być to diagramy dotyczące np. częstości przekroczeń gazów lub pyłów. Na koniec opracowane dane i wykresy drukuje się oraz umieszcza we wniosku, który odpowiednio skompletowany trafia do właściwego organu.

Komu powierzyć modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń?

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń to obowiązkowy załącznik wniosku o pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Dlatego warto zatroszczyć się o to, aby zostało ono rzetelnie przeprowadzone. Przedsiębiorca może na przykład zlecić wykonanie obliczeń zewnętrznej firmie. Na co zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni podmiot?

Liczy się przede wszystkim doświadczenie. Dzięki niemu firma nie pominie żadnej istotnej informacji, która mogłaby mieć wpływ na dokładność wyników. Równie istotne jest to, czy podmiot dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem i narzędziami wspomagającymi analizę danych. Ich wykorzystanie daje gwarancję prawidłowej interpretacji danych i uzyskania miarodajnych rezultatów.

Najlepsze dostępne na rynku oprogramowania do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pozwalają na wprowadzanie korekt w dowolnym momencie. Pozwala to uzyskać możliwie najdokładniejsze wyniki.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń to czynność, której przedsiębiorca nie może pominąć, jeśli stara się o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery. Uzyskane dzięki niemu dane należy bowiem dołączyć do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na emisję do atmosfery. Dlatego tak ważne jest jego rzetelne przeprowadzenie. Żeby osiągnąć miarodajne rezultaty, modelowanie warto zlecić specjalistom z doświadczeniem. Zadbają oni o wszelkie szczegóły, dzięki czemu przedstawione dane będą spełniać wymogi formalno-prawne.